mediacam24.pl - sprawdź

Strony www / Pozycjonowanie / Social Marketing

To co nas wyróż­nia to nowo­cze­sne i bar­dzo este­tyczne pro­jekty gra­ficzne, które przy­go­to­wu­jemy kie­ru­jąc się naj­now­szymi tren­dami. Przy­go­to­wana przez nas strona inter­ne­towa będzie inno­wa­cyjna i atrak­cyjna przez wiele lat. Pro­jek­tu­jemy pro­fe­sjo­nalne strony inter­ne­towe. Two­rzone przez nas strony www stają się zna­ko­mitą wizy­tówką Pań­stwa firmy. Wyko­nu­jemy tanie strony inter­ne­towe wyróż­nia­jące się funk­cjo­nal­no­ścią i este­tyką. Gwa­ran­tu­jemy, że zle­cona nam strona inter­ne­towa, będzie wyko­nana na czas i spełni Pań­stwa wszyst­kie wymagania. Do każ­dej wyko­na­nej przez nas strony www, pro­po­nu­jemy domenę inter­ne­tową oraz utrzy­ma­nie strony na ser­we­rze wraz z opieką tech­niczną i skrzyn­kami e-mail. Kom­plek­sowa usługa uspraw­nia pra­wi­dłowe funk­cjo­no­wa­nie Pań­stwa strony internetowej.

Strony inter­ne­towe

W naszej ofer­cie znaj­dzie­cie Pań­stwo zarówno duże ser­wisy www, jak rów­nież nie­wiel­kie strony w postaci wizy­tówki elek­tro­nicz­nej. Każdy pro­jekt jest indy­wi­du­alny. Dzie­limy je pod wzglę­dem obję­to­ści strony, a także zaawan­so­wa­nia tech­no­lo­gicz­nego. Z przy­jem­no­ścią zapro­jek­tu­jemy i wyko­namy dla Pań­stwa pro­fe­sjo­nalną stronę www.

Aktu­ali­za­cje i moder­ni­za­cje stron www

Ofe­ru­jemy bie­żące aktu­ali­za­cję oraz prze­bu­dowy ist­nie­ją­cych już ser­wi­sów. Dzięki naszemu doświad­cze­niu, Pań­stwa strona odzy­ska dawny blask i będzie nadal atrak­cyjna dla odwie­dza­ją­cych ją poten­cjal­nych Klientów.

Sys­temy CMS

Jeśli potrze­bu­jesz zmie­niać samo­dziel­nie zawar­tość swo­jej strony, stwo­rzymy dla Cie­bie stronę z sys­te­mem CMS, gdzie każda nawet drobna zmiana tre­ści będzie łatwa i przyjemna.

Sklepy inter­ne­towe

Jeśli chcesz sprze­da­wać swoje pro­dukty przez inter­net, potrze­bu­jesz pro­fe­sjo­nal­nego sklepu inter­ne­to­wego. My możemy Ci pomóc. Zapro­jek­tu­jemy sklep na spe­cjalne zamó­wie­nie lub zmo­der­ni­zu­jemy już ist­nie­jące rozwiązania.

Tworzenie stron www

WIZYTÓWKA
Statyczna strona
bez możliwości edycji
od 499 zł
STANDARDOWE WWW
w tech. HTML/CSS/JAVA / WP
ok. 5 podstron
od 999 zł
ROZSZERZONE WWW
z animacją flash
w tech. HTML/CSS/JAVA ok. 5 podstron
od 1499 zł
STRONA FIRMOWA STANDARD
Strona głowna + klika podstron -
logo, zdjecia,formularze, skrypty, animacje
od 1799 zł
STRONA FIRMOWA EXTRA
Klikanaście podstron -
animacje flash, bazy danych
od 2499 zł
STRONA FLASH
w całości w tech. flash
od 2499 zł
SKLEP INTERNETOWY
standard
od 2699 zł
SKLEP INTERNETOWY
extra
od 3499 zł

Pozycjonowanie

Dobór najlepszych słów kluczowych i opisu stronyod 90 zł
Optymalizacja SEOod 90 zł
Pozycjonowanie standard *499 zł
Pozycjonowanie rozszerzone **
999 zł

Usługi dodatkowe

Informacja o firmie i stronie www na mapie google89 zł
Zdjęcia na www wykonane przez profesjonalnego fotografa599 zł/h
Obróbka zdjęć na www49 zł/h
Projekt www499 zł
Projekt logotypu299 zł
Animowane intro flash349 zł
Skomplikowana animacja flash499 zł
Prosty baner
przenikanie zdjeć i haseł
199 zł
Statystyki i sondy79 zł
Instalacja i dostosowanie szablonu wordpress449 zł
Galeria zdjęć w technologi flash/HTML299 zł
Księga gości59 zł
Kontakt

WARSZAWA - GOCŁAW
ul. Rogalskiego 4

tel.: 22 412 15 62


biuro@sprintdruk.plGODZINY OTWARCIA:
PON. - PT. 7 - 22
SOB 10 - 18
NIEDZ. - NIECZYNNE